List of contributors for English edition

Pathology Education Committee of the Japanese Society of Pathology

Japanese Edition (2006-07)

Reiji Haba
Kouki Inai
Hiroshi Itoh
Yoji Nagashima
Masamune Shimo
Nobuyuki Terada
Tomoko Wakasa

English Edition (2014-17)

Mutsuo Furihata
Miki Izumi
Tetsuo Kondo
Tomoyuki Masuda
Takuya Moriya
Yoji Nagashima
Zenya Naito
Yasuhiro Nakamura
Hironobu Sasano
A Member from the Japanese Board of Oral Pathology
Ikuko Ogawa
Brush-up Members
Ikuma Kato
Fumi Kawakami
Masato Nakaguro
Kanae Nosaka
Shinsuke Shibuya
Contributors from the Japanese Society of Pathology
Takaaki Chikugo
Hiroaki Fushimi
Takahiro Gotoh
Akinobu Hayashi
Takuya Hiratsuka
Yuji Horiguchi
Hiroaki Kataoka
Masanobu Kumakiri
Toshiaki Manabe
Ichiro Mori
Satoru Munakata
Tetsuya Murata
Naoko Obatake
Kohki Shimazu
Masayuki Shintaku
Hitoshi Tsuda
Motomu Tsuji
Kenichi Wakasa
Contributors for English translation
Jeremy Bragdon
Mutsuo Furihata
Akinobu Hayashi
Kouki Inai
Hiroshi Itoh
Kenichi Kakudo
Ikuma Kato
Tetsuo Kondo
Tomoyuki Masuda
Keely Mcnamara
Takuya Moriya
Satoru Munakata
Yoji Nagashima
Zenya Naito
Masato Nakaguro
Yasuhiro Nakamura
Kanae Nosaka
Ikuko Ogawa
Hironobu Sasano
Shinsuke Shibuya
Masamune Shimo
Tomoko Wakasa

このページのトップへ